Fritt Behandlingsvalg

Barnas Fysioterapisenter ble 10. august 2017 godkjent av HELFO som tjenesteleverandør av spesialisthelsetjenester innenfor ordningen Fritt behandlingsvalg.
Godkjenningen gjelder Rehabilitering og habilitering; Intensiv habilitering av barn opp til og med 16 år med vesentlig nedsatt funksjonsevne som skyldes medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade.
Det tverrfaglige intensive habiliteringsprogrammet ved Barnas Fysioterapisenter er utviklet på bakgrunn av nøyaktig og detaljert tjenestebeskrivelse utarbeidet av Helsedirektoratet i «Forskrift om endring i forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten», med ikrafttredelse 01.07.17.

Modellen:
Det intensive habiliteringsprogrammet gjennomføres i grupper på 3-6 barn sammen med minst en og helst begge foreldre. Dersom det er nødvendig for gjennomføringen kan gruppestørrelsen reduseres til 2 barn.  Vi tilstreber å sette sammen grupper som er så like som mulig i alder og funksjonsnivå.  Programmet består av 6 uker behandling og opplæring i løpet av et år, fordelt over 2 perioder.  Ved senere behov kan tilbudet gjentas, under forutsetning av ny henvisning og rettighetsvurdering til intensiv habilitering.

Hver periode varer 3 uker, med behandling fra mandag til og med torsdag hver uke.  Vi gjennomfører 5-6 timer intensivt habiliteringsprogram hver dag. Programmet inneholder daglig en samtidig kombinasjon av opplæring av foreldre og intensiv trening og stimulering av barnet.

Den intensive habiliteringen er et supplement til det øvrige habiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten. Forut for habiliteringsperioden opprettes det kontakt med helsetjenesten i barnets bostedskommune for utveksling av kunnskap om og målsetting for barnet. Kommunale fagpersoner inviteres til åpen dag i løpet av perioden, og etter oppholdet samarbeides det med lokale instanser om fokus for treningen i mellomperioden. I mellomperioden gjennomføres trening og stimulering i barnets hjemstedskommune.

Målsetting, planlegging og evaluering:
Før habiliteringsoppholdet settes det individuelle mål som barnet selv, dersom det er i stand til det, foreldre og lokale helse- og sosialfaglig personell formulerer.  Vi tar utgangspunkt i disse målene når vi lager en plan for oppholdet for hvert enkelt barn. Første dag av samlingen gjennomfører vi en undersøkelse av hvert barn, og diskuterer målene nærmere, sammen med foreldre og barn. Tester som benyttes er GMFM (Gross Motor Function Measure), COPM (Canadian Occupational Performance Measure) og for barn opptil 18 måneder, benyttes også IMP (Infant Motor Profile). Vi benytter også andre tester dersom det er nødvendig for å få best mulig evaluering av barnet. Siste dag av oppholdet gjøres tilsvarende undersøkelser, og vi evaluerer resultatene sammen med barn og foreldre, og det tverrfaglige teamet. Før familiene reiser hjem, fyller de ut et skjema der de evaluerer både de praktiske og faglige sidene av habiliteringstilbudet.

Tiltak; trening, stimulering og veiledning:
Programmet er basert på anerkjent kunnskap fra forskning og klinisk erfaring, og justeres i tråd med ny kunnskap om effektive metoder for læring og utvikling. Foreldrene deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av det intensive programmet. Formålet er å gi foreldrene økt kunnskap og kompetanse om barnets funksjonsvansker og hvordan de kan bidra til god utvikling og mestring for barnet både i hverdagen og på sikt. Foreldreopplæringen inneholder bl.a. undervisning og individuelle samtaler med ulike fagpersoner og direkte veiledning i praktisk samhandling med og håndtering av eget barn. Foreldrene lærer hvordan de selv kan videreføre trening, stimulering og tilrettelegging hjemme, og hvordan de kan videreføre dette til annet fag- og hjelpepersonell. Økt kunnskap bidrar også til å gi større forståelse for barnets utfordringer, og bidrar til bedre samhandling med barnet. Det legges også til rette for kontakt mellom foreldrene for samtaler og likemannsarbeid.

Habiliteringsprogrammet for barna er individuelt tilrettelagt, og gjennomføres i en til en-forhold mellom behandler og barn / familie, selv om aktiviteten også skjer i små grupper av barn og deres foreldre. Innsatsen rettes mot ulike sider hos barnet (motorikk, kommunikasjon, egenledelse), og vi tilstreber å integrere og kombinere alle disse sidene i barnets dagsprogram. Aktivitetene er tilpasset det enkelte barns målsetting, interesse og behov. Vi arbeider med funksjonelle aktiviteter som barna har bruk for i sin hverdag hjemme, i barnehage og / eller i skole og fritid. Treningen og stimuleringen er lekbasert og intensiv. Mestringsfølelse og bevegelsesglede er i fokus. Vi arbeider i et tverrfaglig team med minimum 3 ulike faggrupper. Foreløpig er spesialist i pediatri, flere fysioterapeuter, ergoterapeut og psykolog involvert i tilbudet ved senteret.

Henvisningsrutiner:
Det er to henvisningsmuligheter til oss:

Den ene er henvisning til spesialist fra fastlege. Henvisningen sendes til Regional vurderingsenhet (RVE) i helseforetaket, som rettighetsvurderer barnet til spesialisthelsetjenesten Intensiv habilitering. Det er viktig at spesialist i Regional vurderingsenhet merker rettighetsvurderingen med Intensiv habilitering.

Den andre veien er for de barna som allerede er inne i et løp i habiliteringstjenesten og som dermed mottar spesialisthelsetjeneste. Foreldre må snakke med den aktuelle avdelingen om at de ønsker et tilbud med intensiv habilitering for sitt barn. Det vil da være habiliteringstjenesten, i samarbeid med foreldre, som tar en faglig vurdering på om Intensiv habilitering er hensiktsmessig for barnet og eventuelt henviser videre til Barnas Fysioterapisenter. Det er viktig at spesialist merker henvisningen med Intensiv habilitering.

Hvis barnet er vurdert å ha rett til spesialisthelsetjenesten Intensiv Habilitering, er det foreldrene som bestemmer hvor de ønsker å motta den Intensive Habiliteringen.

Barnas Fysioterapisenter kan ikke ta imot pasienter innenfor ordningen fritt behandlingsvalg før det foreligger en rettighetsvurdering fra Regional Vurderingsenhet eller fra en avdeling i spesialisthelsetjenesten.

Opplæringspenger for foreldre:
Barnas Fysioterapisenter hjelper foreldre som deltar i intensiv habilitering, med å søke om opplæringspenger fra NAV. Vi kan ikke garantere at foreldre får opplæringspenger, men senteret er godkjent helseinstitusjon, som er et kriterium for å få det.

 

Reise og opphold:
Når barnet er henvist til Barnas Fysioterapisenter og har fått tildelt plass, kan foreldre kontakte Pasientreiser tlf. 05515 for nærmere informasjon og hjelp med hensyn til reise og opphold.

 

Bodil Håheim                                                                                   Jannike Rieber
Spesialist i pediatri                                                                           Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi

Ansvarlig lege                                                                                  Daglig leder

Adresse

Barnas Fysioterapisenter og Turbo
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Kontakt informasjon

E-post: post@bfsnett.no
Telefon: 55 32 05 10

Donasjoner / Gaver

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter er en allmenn stiftelse som ikke driver økonomisk næringsvirksomhet, og ikke har som formål å drive med overskudd. Eventuelle overskudd benyttes til Stiftelsens formål. Les mer

 
Back to top